KVKK

Online Randevu 7/24 Online sistemimiz üzerinden randevunuzu anında oluşturabilirsiniz.

Mesaj Formu

Başka sorunuz mu var? Aşağıdaki formu kullanarak bize ulaştırabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA ve RIZA FORMU

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel nitelikteki verilerin korunmasında uyulacak usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kişisel veri, kanunda tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kurumumuzdan aldığınız sağlık hizmeti sırasında kurum tarafından yürütülen faaliyetlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve hizmetin iyileştirilmesi için, kurumumuzun ve kurumla iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki, teknik, iş sağlığı güvenliği ve ticari güvenliğinin temin edilmesi için bilinmesine ihtiyaç duyulan kişisel verileriniz, bu kanun ve diğer kanunlarda belirlenmiş olan usul ve esaslar kapsamında; “İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi” (bundan sonra DENTİSTÜN veya Kurum olarak ifade edilecektir) tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve amaçla bağlantılı, ölçülü ve ilgili mevzuatlar kapsamındaki sürelerle sınırlı olmak üzere kayıt edilecek, saklanacak, güncellenecek, yasaların izin verdiği ölçüde gereklilik hâlinde üçüncü kişilere açıklanabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, özetle işlenebilecektir.

Sağlık mevzuatı uyarınca DENTİSTÜN’ün düzenlemek ve saklamakla yükümlü bulunduğu hasta dosyanız da bu kapsamda kişisel veri olarak işlenecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, kişisel verilerin işlenmesi için görevlendirilen personel tarafından yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda olabilmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerinize erişim, sadece tanımlı süreçlere göre yetkilendirilmiş Kurumumuz personeller tarafından gerçekleştirilecektir.

Irkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, dininiz, mezhebiniz veya başka inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğiniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, ceza mahkûmiyetiniz, güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz, biyometrik ve genetik verileriniz özel nitelikli kişisel verilerinizdir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ancak talebiniz ve açık yazılı rızanız ile işlenebilir.

İdari veya yargısal mercilere yalnız yasal zorunluluk nedeniyle yapılabilecek paylaşımlar hariç olmak üzere kişisel verilerinizden olayla ilgili, sınırlı ve gerekli olan verileriniz, yalnız zorunluluk hâlinde iş ortaklarımız (hasta kayıt yazılımları, analiz laboratuvarları, diş protez vb. medikal imalat yerleri, diğer sağlık kuruluşları vb.) ile paylaşılabilecektir.

DENTİSTÜN’e teşhis ve tedavi için başvurduğunuz andan başlayarak kurumumuzdan aldığınız hizmetin son bulduğu ana kadar düzenlenecek kayıtları ihtiva eden hasta dosyanız, işyeri giriş-çıkış kayıtları (bu bağlamda parmak izi okuyucu, turnike, kartlı geçiş sistemi verileri), iş yeri güvenlik kamera görüntüleri işlenecek ve saklanacaktır.

İstediğiniz herhangi bir zamanda, veri sorumlusu sıfatıyla kurumumuza başvurarak kendinizle ilgili olarak; kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak; başvuru formunu doldurup imzalayarak kurumumuza başvuru yapabilirsiniz. Bunun için başvuru formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını bizzat elden veya noter aracılığı ile kurumumuz adresine tebliğ etmeniz ya da başvuru formunu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” veya “mobil imzanızla” imzalandıktan sonra kurumumuzun kayıtlı elektronik posta adresi olan istun@hs02.kep.tr adresine, kayıtlı elektronik postanız ile göndermeniz veya ıslak ya da elektronik imzalı başvuru formunu, ıslak imzalı olması hâlinde taramak suretiyle tarafınızca kurumumuza daha önce bildirilen ve kurum kayıtlarımızda bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kurumumuza ait kvkk@dentistun.edu.tr  E- mail adresine elektronik posta ile göndermeniz gerekmektedir.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvurması hâlinde başvurunun işleme alınması için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname aranacağını belirtiriz.

Söz konusu aydınlatma metnini tamamen okudum ve anladım.


Kişisel verilerimin işlenmesine ve 
gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşılmasına


Rıza gösteriyorum.Rıza göstermiyorum.

WhatsApp Bizi Arayın Sizi Arayalım
Düzenle